Nederlands English
Valuation & Consultancy
Wij zijn er trots op dat wij één van de RICS-gereguleerde vastgoed organisaties zijn in Nederland. De RICS accreditatie staat niet alleen voor kwaliteit, maar vooral ook voor integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen. Binnen de organisatie van de RICS zijn Sake van den Berg en André Deleroi actief als counsellor van kandidaat leden en nemen zij ook final assessments af. Sake en Koen zijn ook lid van de RICS Taxatie commissie. Deze commissie houdt zich bezig met taxatie technische zaken en met de toepassing van het Red Book in de Nederlandse praktijk. De in het RICS-register opgenomen taxateurs (Valuation Registration Scheme), mogen vanaf februari 2014 de titel RICS Registered Valuer voeren. Alleen de in dit register opgenomen RICS-leden mogen Red Book taxaties afgeven. Het is dus een verplicht register voor RICS-taxateurs. Onze klanten zoals beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige stakeholders, alsmede accountants en toezichthouders kunnen dit register raadplegen, om zich ervan te verzekeren dat de betreffende taxateur Red Book gekwalificeerd is. Binnen BaseValue beschikken wij over een viertal taxateurs die in het VRS register zijn opgenomen.   Het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij doorlopend toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. Sake van den Berg van BaseValue is binnen het NRVT voorzitter van de Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed. Binnen deze commissie worden alle vaktechnische onderdelen voorbereid en uitgewerkt zodat deze na goedkeuring door de Centrale Raad door het bestuur bekrachtigd kunnen worden. BaseValue beschikt over vier taxateurs in de kamer Bedrijfsmatig vastgoed. Drie van hen beschikken over de aantekening Grootzakelijk vastgoed.  
NVM
NVM
De NVM is de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoedtaxateurs. De NVM staat bekend als brancheorganisatie voor makelaars maar positioneert zich steeds meer ook als brancheorganisatie voor de professionele vastgoedtaxateur. Naast vakinhoudelijke ondersteuning beschikt de NVM over een schat van transactiegegevens die van grote toegevoegde waarde zijn voor onze taxatie en consultancy werkzaamheden. Het NVM lidmaatschap waarborgt ook integriteit en onafhankelijkheid. Het handelen in vastgoed voor eigen rekening en risico is dan ook ‘not done’! Onze taxateurs zijn allen NVM lid en participeren actief binnen de vereniging om het vakgebied verder te ontwikkelen.  
HypZert (MLV)HypZert (MLV)
Het instituut HypZert GmbH certificeert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel specifiek voor de Duitse financiële sector. In de Duitse financiële sector heeft het keurmerk HypZert certificering erkenning afgedwongen, op basis van de hoge normen van de ISO / IEC 17024. De titel als CIS HypZert (MLV) taxateur is internationaal erkend en toont aan dat de taxateur vakbekwaam is en zich houdt aan de naleving van de beroepsethiek en de waarderingsregels als omschreven in het Duitse Pfandbriefgesetz. André Deleroi is gecertificeerd HypZert taxateur.   Recognised European Valuer (REV) is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. De titel wordt verleend door in het internationale REV-register van TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. Voor opdrachtgevers op lokaal én (inter)nationaal niveau is daarmee zichtbaar dat de taxateur beschikt over een grensoverschrijdende kwalificatie als professional. Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling. André Deleroi is gecertificeerd REV taxateur.  
VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.
NVM NVM De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is een onafhankelijke stichting die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging. Sake van den Berg is als gerechtelijke deskundige ingeschreven in het LRGD.